Dethleffs

 

Dethleffs kylkipelti, 520cm x 130 cm, 400€.